EXPERT I KONKURS INFORMATION TILL KONSUMENTER

Expert Stormarknad AB och Expert Holding AB inklusive dess 12 dotterbolag har försatts i konkurs den 19 september 2012. Konkursförvaltare för samtliga bolag är advokat Michael Levin, Hamilton Advokatbyrå, Stockholm

Nedanstående information berör enbart de butiker som ägs av Expert Stormarknad AB och Expert Holding AB inklusive dess dotterbolag. Övriga franchisebutiker som bedriver verksamhet under Experts varumärke berörs inte av konkursen.

Bolagens verksamhet drivs för närvarande vidare i syfte att avyttra kvarvarande lager.

ALLMÄN INFORMATION

REKLAMATIONER

Expert har inte längre möjlighet att ta emot reklamationer. De kunder som önskar reklamera en vara får istället anmäla ersättningsanspråk i konkursen enligt nedan. Reklamation kan även ske till tillverkaren eller annat tidigare säljled. De kunder som köpt varor med kreditkort kan vidare reklamera fel till kreditgivaren. Observera att detta endast gäller kreditkort.

En vara som köpts efter konkursutbrottet i den fortsatta driften kan reklameras i någon av Experts butiker så länge butiken är öppen. Efter att den fortsatta driften upphört kan reklamationer framställas till konkursförvaltningen. Vid reklamationen till konkursförvaltningen skickas varan och kopia av inköpskvittot samt en skriftlig redogörelse av grunderna för reklamationen till Experts konkursbo, Hamilton Advokatbyrå, Box 715, 101 33 Stockholm. Fullständiga kontakt- och bankuppgifter erfordras för handläggning av reklamationsärenden av konkursförvaltningen.

ÖPPET KÖP

Expert kan inte längre erbjuda öppet köp eller lösa in öppet köpreturer. Detta gäller även om kunden köpt varan vid en tidpunkt då Expert erbjöd öppet köp. Dessa kunder kan anmäla ersättningsanspråk till konkursförvaltningen enligt nedan.

BYTESRÄTT

Bytesrätt kan inte erbjudas vare sig för varor som köpts före konkursen eller för varor som köps efter konkursutbrottet.

GARANTIER

Experts egna garantier gäller varken för de varor som köpts före konkursen eller för de varor som köpts efter konkursutbrottet. Kunder kan kontakta tillverkaren eller annat tidigare säljled vad avser deras utställda garantier. I de fall ett fel i en vara skulle ha omfattats av Experts egna garantier men inte av tillverkargarantin får kunden istället anmäla ett ersättningsanspråk till konkursförvaltningen enligt nedan.

KREDITKÖP

Köp som gjorts på Expert med hjälp av kreditfinansiering från GE Money Bank påverkas inte av konkursen, avbetalningar ska fortsatt ske till GE Money Bank. Vid fakturafrågor hänvisas till GE Money Bank kundtjänst på telefon nr. 08-559 514 00 alternativt www.gemoneybank.se

PRESENTKORT

Från och med den 19 september 2012 kan Expert inte lösa in presentkort och heller inte sälja fler presentkort. Anspråk på grund av presentkort som inte kan utnyttjas kan anmälas till konkursförvaltningen enligt nedan.

FÖRSÄKRINGAR

Kunder som tecknat trygghetsförsäkring hos Solid Försäkrings AB påverkas inte av konkursen. För frågor om skadereglering kontakta Solid Försäkrings AB:s kundtjänst på telefon nr. 08-440 54 41.

FÖRSKOTTSBETALADE VAROR – PÅ INTERNET ELLER I BUTIK

Kunder som har köpt och betalat en vara på internet eller i butik, men ännu inte fått varan levererad, kommer att få varan levererad i de fall varan avskiljts eller på annat sätt individualiserats för kundens räkning vid tidpunkten för konkursutbrottet. Med avskiljande menas att varan inte sammanblandats med konkursboets övriga varor, utan att det klart framgår att varan tillhör kunden genom att varan försetts med märkning eller motsvarande individualiseringsåtgärd.

De kunder som erlagt förskottsbetalning och vars varor inte varit avskiljda, får istället anmäla ersättningsanspråk till konkursförvaltningen enligt nedan. De kunder som förskottsbetalat varor med kreditkort har enligt konsumentkreditlagen rätt att kräva tillbaka pengar från kreditgivaren.

ÅNGERRÄTT VID E-HANDEL

Kunder som beställt varor från Experts e-handelsbutik har ångerrätt i två veckor. Den rätten finns teoretiskt kvar även om företaget går i konkurs, men kan på grund av konkursen inte göras gällande mot Expert, annat än möjligen som en oprioriterad fordran. Om anspråk kan göras gällande mot kreditgivaren vid kreditköp är enligt Konsumentverket oklart.

KVITTON

Kunder som önskar kvittokopior kan vända sig till någon av de butiker som fortfarande är i drift. Denna servicefunktion garanteras inte av konkursboet utan kommer att ske i den mån det är praktiskt möjligt. Efter att driften avslutats kan konkursförvaltningen inte tillhandahålla kvittokopior.

KUNDTJÄNST

Experts kundtjänst kommer att hållas öppen under en övergångsperiod. Telefon nr. till kundtjänsten är 08-5010 5060

ANMÄLAN AV ANSPRÅK

Mer information om hur anmälan av anspråk ska göras kommer inom kort.